REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU MACHINES SERVICE

§ 1 Informacje ogólne

 • Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.machinesservice.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie www.sklep.machinesservice.pl jest Leszek Gawłowicz – Machines Service, firma z siedzibą w Bochni (32-700), przy ul. Brzeska 85, legitymująca się numerem NIP: 8681585192i numerem REGON: 366563946.

 • Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:

z dostawą do Klienta;

 • poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów w sklepie stacjonarnym w procedurze składania zamówienia.

§ 2 Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Machines Service – Leszek Gawłowicz

Sklep Internetowy – prowadzony przez Machines Service sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.sklep.machinesservice.pl/;

Strona Internetowa – oznacza stronę www.sklep.machinesservice.pl, na której działa Sklep Internetowy;

Sklep Machines Service– oznacza detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Machines Service, działający pod marką „Machines Service”, w których możliwe jest zamówienie i odbiór Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Machines Service za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Machines Service;

Kod rabatowy – unikalny kod udostępniany Klientowi przez Machines Service, przeznaczony do wykorzystania podczas dokonywania zakupu, w celu skorzystania z rabatu na całość zamówienia.

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 • Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

 • po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie www.sklep.machinesservice.pl;

 • bez konieczności zarejestrowania się w serwisie www.sklep.machinesservice.pl (formuła „Gość”).

 • Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie www.sklep.machinesservice.pl jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta. Procedurę oraz warunki rejestracji określa pkt III Regulaminu Serwisu znajdującego się na Stronie Internetowej.

 • Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

§ 4 Informacje o Produktach i Ceny

 • Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

 • Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru Sklepu Machines Service, którego asortyment będzie prezentowany w toku dalszego korzystania ze Sklepu Internetowego

 • Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

 • Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

§ 5 Złożenie zamówienia

 • W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Klient powinien dokonać wyboru Sklepu Machines Service, w którym chce zamówić Produkt. Możliwość korzystania z opcji zakupu z dostawą do Klienta, jak również dostępne opcje dostawy do Klienta, mogą się różnić. Informacje o możliwych dostępnych opcjach odbioru/dostawy Produktów będą wyświetlane przy Produktach po dokonaniu przez Klienta wyboru Sklepu Machines Service.

 • Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

 • Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:

 • akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;

 • wskazanie adresu Klienta;

 • wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy (chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie Machines Service);

 • wskazanie numeru telefonu komórkowego;

 • dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym (dotyczy zamówień, dla których wybrana została metoda płatności przelewem.),

 • Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Machines Service poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Machines Service niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty (dla zamówień opłacanych za pośrednictwem przelewu) oraz podczas składania zamówienia (dotyczy zamówień opłacanych „przy odbiorze”).

 • Machines Service niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie Machines Service, w którym Klient złożył zamówienie. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Machines Service. Machines Service niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Machines Service dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Machines Service, gotówką w Sklepie Machines Service, w którym Produkty zostały zakupione.

 • W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Machines Service, w wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 poniżej, Machines Service skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, Machines Service dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Machines Service, gotówką w Sklepie Machines Service, w którym Produkty zostały zakupione.

 • Machines Service jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

 • Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Machines Service o odstąpieniu od umowy;

 • okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.

 • Machines Service zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.

 • Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. Machines Service może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość Produktów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień Klienta złożonych w ciągu trzech dni złożonych w tym samym lub różnych Sklepach Machines Service) powyżej 20 sztuk tego samego Produktu.

 • Machines Service niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 9 – 11 powyżej.

§ 6 Płatności

 • Klient może dokonać płatności za pośrednictwem przelewu”.

 • Klient w ramach prodecury składania zamówienia posiada możliwość zapłaty za zamówienie przelewem. W tym celu, po złożeniu zamówienia oraz potweirdzeniu dostępności towaru, zostanie przesłana informacja zawierająca dane niezbędne do zapłacenia za zamówione produkty.

 • Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Machines Service płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Machines Service dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.

 • Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem paragon lub fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej/odbieranej przesyłki. W przypadku, gdy Klient wybrał paragon, będzie mógł uzyskać fakturę zwracając się o wystawienie faktury w Punkcie Informacyjnym w Sklepie Machines Service, w którym zamówił Produkt.

§ 7 Dostawa Produktów – w wypadku wyboru opcji zakupu z dostawą do Klienta

 • Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz Machines Service („Firma transportowa”).

 • Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

 • Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Machines Service płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z Machines Service inny termin dostawy zamówionych Produktów.

 • Machines Service poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

 • Przesyłki dostarczane:

 • kurierem – których waga nie przekracza 30 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do piątku.

 • paczkomatowe - dostarczane są do określonych punktów odbioru przesyłek.

§ 8 Odbiór Produktów w Sklepie Machines Service (w wypadku wyboru opcji zakupu z odbiorem w Sklepie Machines Service)

 • W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Machines Service, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w Sklepie Machines Service.. Adres, dni i godziny otwarcia Sklepu Machines Service oraz numer telefonu kontaktowego do Sklepu Machines Service są umieszczone na stronie internetowej.

 • Machines Service przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 1 Dnia Roboczego od otrzymania wpłaty od Klienta z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 i 7 powyżej.

 • Machines Service poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w wybranym Sklepie Machines Service.

 • Odbioru Produktu może dokonać:

 • osobiście Klient, który złożył zamówienie,

 • inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym).

 • Sklep Machines Service jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. Machines Service może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.

 • Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 10 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 8 ust. 3 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

§ 9 Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

 • Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 • W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Machines Service, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się tutaj oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu Machines Service (adresy sklepów Machines Service wskazane są na stronie: www.Machines Service.com), w którym Konsument złożył zamówienie.

 • W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Machines Service przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 • Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

 • Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Punktu Odbioru Produktów w Sklepie Machines Service, w którym został zamówiony Produkt (Sklep Machines Service wybrany w procesie składania zamówienia) lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Sklepu Machines Service, w którym został zamówiony Produkt. Wybór sposobu zwrotu Produktów do Machines Service należy do Konsumenta

 • Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Machines Service w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Machines Service oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

 • W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:

 • Machines Service zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);

 • nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów.

 • Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Machines Service ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument.

 • Machines Service może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Machines Service wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Machines Service utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 10 Rękojmia i procedura reklamacyjna

 • Machines Service jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Machines Service jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Machines Service niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Machines Service albo Machines Service nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 • Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Machines Service usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Machines Service. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Machines Service jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Machines Service może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Machines Service może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.

 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Machines Service dostarczyć Produkt wadliwy do Sklepu Machines Service, w którym zamówił Produkt (Sklep Machines Service wybrany w procesie składania zamówienia). Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Machines Service w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 • Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.

 • W wypadku gdy Machines Service na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.

 • Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.

 • Reklamacje należy kierować do Sklepu Machines Service, w którym został zamówiony Produkt Reklamacje można składać osobiście w Sklepie Machines Service, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.Machines Service.pl .

 • W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Machines Service zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

 • Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Machines Service nie ustosunkowała się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione. 

 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

 • Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Machines Service dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: leszek@machinesservice.pl). Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Machines Service zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 11 Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Machines Service.

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (w celu realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w celach rachunkowych i w celu zbadania satysfakcji z dokonanego zakupu) oraz w celach marketingowych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą). W przypadku zamówienia Newslettera serwisu Machines Service.pl dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych w rozdziale X pkt 6 Regulaminu serwisu Machines Service.pl.

 • W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej – DPD POLSKA z.o.o , z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 28 – zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu oraz adres e-mail).

 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ponadto - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - przysługuje takiej osobie prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy Klient wybrał taką opcję).

 • Machines Service jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Machines Service środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

 • Machines Service w pisemnych umowach powierzyła przetwarzanie danych osobowych:

 • Firmom transportowym w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/dostawy, numeru telefonu. Dane osobowe Klienta w tym zakresie są przekazywane Firmie transportowej w momencie zlecenia jej dostarczenia zamówionych Produktów.

§ 12 Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2018 r.

 • Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.